Page 7 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 7

Wat vinden/willen de leden? Een aantal voorzitter vergelijkt de hardheidsclausule
                      vragen en opmerkingen. Waarom is het zo  met een gokkast. Je gooit er geld in, soms
                      duur? Meten is duur wegens apparatuur.  heel veel, maar je weet niet of je prijs hebt.
                      Er zijn te weinig partijen die erkend zijn Maar één ding is zeker, je geld ben je in ie-
                      door de overheid. Misschien is het een der geval kwijt. Ook wordt er nog aandacht
                      idee om dat meten internationaal te doen.  gevraagd voor de stakingen in Frankrijk
                      Er is geen enkele reden het convenant en Duitsland. In Nederland zijn er dan wel
                      te tekenen als men onze bezwaren niet geen stakingen, maar daar vormt de staat
                      meeneemt. Daarbij wordt de invoering van onderhoud van de infrastructuur weer
                      van AIS als voorbeeld genoemd. Ondanks  een bron van oponthoud, omvaren en er-
                      het convenant wat daarmee samenhing, gernis. In verband daarmee wordt ook de
                      wordt veel van wat daarin staat met voe- opstelling van RWS genoemd, die wel de
                      ten getreden. Als vereniging willen we niet  schippers kapittelt, maar de eigen zaken
                      verantwoordelijk zijn voor een dergelijk slecht of niet op orde heeft. De voorzitter
                      systeem. Wat de individuele schipper wil,  spreekt de hoop uit dat het tij keert en de
                      mag deze zelf weten. Je bent al veel geld  zaken weer op orde gebracht worden. Af-
                      kwijt aan een systeem, zonder dat je er sluitend noemt ze dat deze vergadering
                      iets mee opschiet. We besluiten unaniem  de laatste is in haar hoedanigheid als
                      niet tekenen zolang we niet het hele con- voorzitte en wenst iedereen een ijne ver-
                      venant hebben.           gadering.
                      ASV gaat niet mee met de 20 tot 30 pro- Sunniva gooit de agenda door de war
                      cent FAME toevoeging. Er komt een prak- door het woord te nemen. Ze vertelt dat
                      tijkproef. De kosten en schades daarmee  we vanochtend in het besloten gedeelte
                      samenhangend moeten niet ten laste van  al een aantal toespraken gehad hebben,
                      de schipper komen. ASV blijft hameren op  maar wil nu namens alle schippers en de
                      HET EERLIJKE VERHAAL. Fame zorgt in  hele binnenvaartvaartsector een woord
                      de vrachtwagenwereld al voor verstopte van afscheid en dank uitspreken. De voor-


                      roetilte en andere problemen.   zitter zwaait met vlag en wimpel af na een
                                        periode van 8 jaar en wordt getypeerd als
                      Rondvraag:             iemand die het belang van de ander heel
                                        hoog in het vaandel heeft staan. Dat heeft
                      Bij de rondvraag worden nog verschil- ze in de afgelopen periode laten zien door
                      lende vragen gesteld. Onder andere over  er te zijn op de momenten dat het nodig
                      het eventueel aannemen van een extern was voor de ander en daarmee die per-
                      iemand. Maar die discussie is al vaker soon te steunen. Bijvoorbeeld door sa-
                      gevoerd. Dan reist de vraag welk doel al  men met haar man plaats te nemen op de
                      die vergroening dient? Dit heeft alles te publieke tribune toen onze woordvoerder
                      maken met de Urgenda uitspraak, maar in politiek Den Haag haar verhaal deed.
                      leidt ertoe dat we vooral een papieren Daar waar ze de altijd zorg voor de ander
                      werkelijkheid creëren. Iemand stelt nog had, is nu de tijd gekomen om meer voor
                      een vraag wat het inhoudt om lid van de  zichzelf te zorgen en er niet nog een jaar-
                      denktank te zijn. Een korte uitleg wordt tje aan vast te plakken in het bestuur. Tot
                      gegeven.              slot bedankt ze de voorzitter nogmaals na-
                                        mens de hele sector. Maar ook voor haar
                      Het ochtenddeel wordt afgesloten en de openheid, transparantie, humor, boos-
                      lunchpauze volgt.          heid, verontwaardiging, betrokkenheid en
                                        zorg. Vooral die zorg. Daarom is het ook
                      Middaggedeelte.           dat Sunniva dacht aan het boekje “Ik werk
                                        al. Ik krijg er alleen niet voor betaald” wat
                      Opening, inleiding en rede voorzitter. De gaat over de strijd tussen betaald en on-
                      voorzitter opent het middaggedeelte en betaald werk.
                      heet iedereen hartelijk welkom. Er wordt
                      bekend gemaakt dat in het ochtendge- Een aantal cadeaus wordt overhandigd.
                      deelte nieuwe bestuursleden gekozen De voorzitter is helemaal sprakeloos.
                      zijn. Er is nog geen nieuwe voorzitter, Maar dankt eenieder die haar werk mede
                      maar tegen de tijd dat dit wel zo is wordt  mogelijk heeft gemaakt.
                      dat gedeeld met de pers. Een bijzonder
                      hartelijk welkom is er aan Nicole van der  Mededelingen uit het ochtend overleg
                      Sman, Jan Schreuder, Dennis van Wijlen
                      en de mensen van Haven Amsterdam en  Er wordt meegedeeld dat er twee nieuwe
                      Zaandam. In de rede van de voorzitter is  bestuursleden zijn gekozen. Peter van der
                      er aandacht voor de onwerkbaarheid van  Veen en Johan Sipsma. Beiden stellen ze
                      de hardheidsclausule in de huidige vorm.  zich voor en spreken uit er zin in te heb-
                      De ASV heeft dit meerdere keren aan ben om ervoor te gaan.
                      willen tonen, maar kreeg daarbij in het
                      verleden geen medewerking van andere Vergroening binnenvaart: Biobrand-
                      partijen. Nu is er een voorzichtig optimis- stofen/FAME
                      tisme door de opstelling van Europa. De

                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12