Page 10 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 10

Speech voor Gerberdien in de middag, ander dat sterker maakt, dat is wat jou
      uitgesproken door Sunniva:
                        zo waardevol maakt. En dat ben jij, maar  Gerberdien, ik wil je namens alle aanwe-
                        daar is dan ook nog Cor.      zigen, eigenlijk namens de hele sector
      Lieve Gerberdien,                           ongeloolij bedanken voo je tomeloze in-      Jaja het komt er dan toch van, je tweede
                        De gesprekken met Kamerleden zijn ze- zet de afgelopen jaren. Ik wil je bedanken
      bestuursperiode is ten einde en je zwaait  ker niet altijd makkelijk, maar Cor is aan voor je openheid, transparantie, humor,
      af. Met vlag en wimpel mag ik wel zeggen! je zijde en we weten er ook altijd weer iets  boosheid, verontwaardiging, betrokken-
      Gelukkig heb ik jou in die periode van gezelligs van te maken. En dat moet ook.  heid en zorg. Vooral voor die zorg.
      dichtbij mee mogen maken. Want het is Want dit werk is mooi, maar je moet el-


      ijn met iemand te werken die altijd het be-
                        kaar vasthouden om zo lang zoveel inzet  Het is dan ook niet vreemd dat ik meteen
      lang van “de ander” hoog in het vaandel te kunnen geven. En vasthouden kun je,  aan jou dacht toen ik de titel hoorde van
      heeft staan.
                        in alle opzichten.         een boekje “ik werk al (ik krijg er alleen
                                         niet voor betaald)”. In een kraakhelder
      Die ander was natuurlijk de leden, maar De zorg voor de binnenvaart, de schip- pleidooi toont Lynn Berger de gevolgen
      zeker ook de hele binnenvaartsector.
                        pers is voor jou niet vreemd, want zorg is  van de grootste, onzichtbare strijd van
                        een woord dat bij je hoort. Je draagt zorg  onze tijd: die tussen betaald en onbetaald
      Er zijn geen verborgen agenda’s en je voor anderen, zakelijk zowel als privé. En  werk.
      bent wars van iedere vorm van ego-den- soms wordt dat wel eens te veel.
      ken. Zelfs zo erg dat je absoluut geen zin               Want weet je wat Nederlanders doen wan-
      had om naar allerlei interessante overleg- Je voelt je zo ongeloolijk verantwoordelijk  neer ze niet op hun werk zijn? Dan zorgen
      gen te gaan om te netwerken.
                        dat het ten koste van eigen nachtrust en  ze voor kinderen, ouders en hun naasten.
                        plezier gaat. Dus het wordt tijd dat je weer  Kortom: dan werken ze óók. Ze worden er
      Daar heb je toch zo’n enorme hekel aan.  eens voor jezelf gaat zorgen. Dus nee, we  alleen niet voor betaald.
      Je houdt het liever dichtbij, in alle opzich- plakken er niet nog een jaartje aan, want
      ten. Maar je bent er…je bent er altijd.
                        dat lost niets op.         En dat is nu helemaal ten voeten uit Ger-
                        Tenminste, niet als bestuurslid.  berdien. Gerberdien bedankt, zorg nu
      Toen ik onlangs in een rondetafelgesprek                maar even voor Cor en jezelf!
      het woord moest voeren namens de tan- Gelukkig blijf je de ASV en het toekomstig
      kerschippers, nota bene, zaten jij en Cor  bestuur steunen met je opgebouwde dos- Namens de leden
      op de tribune. Die altijd aanwezige steun,
                        sierkennis, want dat kunnen en willen we  Sunniva Fluitsma
      het dingen doen omdat je weet dat die
                        niet missen.
       Middagrede voorjaarsvergadering 25 maart 2023
                        Namens het Ministerie zal mevrouw Ni- De bestaande hardheidsclausule werkt
      Welkom allemaal op de voorjaarsver- cole van der Sman haar visie geven over  niet, dat geeft het aantal ingediende clau-
      gadering van de ASV.        de toekomst van de binnenvaart.  sules wel aan. De ASV heeft al meerdere
                        Welkom Nicole en natuurlijk ook Jan pogingen gedaan om dit aan te tonen,
      Vanmorgen zijn er nieuwe bestuursleden  Schreuder.          maar de medewerking was ver te zoe-
      gekozen.              Met o.a. Nicole en Jan hebben wij als ASV  ken van andere partijen. Ook hebben wij
                        geregeld contact. Daar zijn wij heel tevre- al voorgesteld een simpelere clausule te
      Ikzelf ben vanmorgen afgetreden als voor- den en blij mee dat dit zo goed verloopt.  maken, ook dat werd toen niet gesteund.
      zitter.               Dat willen we even gezegd hebben. Ietwat optimistisch lijkt het er toch op dat
      Na 8 jaar zit mijn bestuurstermijn erop en               men nu ook gaat inzien dat het zo niet
      mag iemand anders deze eervolle taak Voor een presentatie over de brandstof- goed gaat.
      van mij overnemen.         kwaliteit zal dhr. Dennis van Wijlen ons
      Het bestuur zal onderling de taakverdeling  het een en ander gaan vertellen. Ik hoop echt dat we nu met alle partijen
      gaan bespreken, dus voor nu is nog niet  Welkom Dennis.        ons stinkende best gaan doen om de be-
      bekend wie de nieuwe voorzitter wordt.                 staande diversiteit te behouden, want het
      Zodra dit bekend is, zullen we dit uiteraard  Ook brengen wij jullie op de hoogte van is niet alleen de schipper die hier de dupe
      met jullie delen.          de stand van zaken wat betreft het fosine  van wordt, maar heel de maatschappij.
                        dossier.
      Ook in de denktank is er in de afgelopen                Het steeds oproepen van iets wat niet
      periode een aantal nieuwe mensen geko- De ASV is met Evofenedex en EOC on- werkt, komt alleen maar over als “ik leun
      men, die inmiddels al een paar maanden  langs in Europa geweest voor behoud van  lekker achterover in mijn stoel en het ligt
      actief meedraaien en daar zijn we heel blij  de diversiteit van de vloot. dadelijk allemaal aan de schipper zelf”.
      mee.                Waar de CCR steeds verwijst naar de U begrijpt dat wij dit de omgekeerde we-
                        hardheidsclausule en doorgaat op de reld vinden.
      Vanmiddag staan er weer interessante oude ingeslagen weg, ziet Europa wel de
      onderwerpen op de agenda en zijn er ui- zorgelijke ontwikkeling omtrent klimaat en  Ikzelf vergelijk de huidige hardheidsclau-
      teraard ook weer gastsprekers.   behoud van schepen.        sule wel eens met een gokkast. Je stopt er
                                         geld in, sommigen heel veel, maar je weet

    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15