Page 11 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 11

nooit of je prijs hebt.                         Afgelopen week nog de Kreekkraksluizen,
    Eén ding weet je wel, je geld is weg. Hierbij speelt ook nog eens een rol, door- één van de drukste vaarroutes nota bene.
    Een schipper gokt niet met zijn schip, dat er te weinig ligplaatsen zijn, dat er op
    geld en bestaan, daarom wordt de hui- sommige plaatsen gevaarlijke situaties RWS vermeldt vol trots in de media, wat
    dige hardheidsclausule bijna nooit aange- kunnen ontstaan.       ze bij een grootscheepse actie aan mis-
    vraagd.                                 standen hebben gevonden bij schepen
                      We hebben dit als ASV inmiddels ook al  aan boord.
    Kortom: het moet echt anders, langs wel- onder de aandacht gebracht bij het Minis- Ik vind dit op zijn zachts gezegd niet kun-
    ke weg dan ook.           terie.               nen, tenzij er natuurlijk echt gevaar is of
                                        onveilige situatie.
    De Erasmusuniversiteit zei het al in een In Nederland hebben we dan wel geen Maar zelf de zaken niet op orde hebben
    interview, schepen zijn een voorbeeld van  stakingen, hier is het oponthoud van een  en wijzen met een vinger naar een ander,
    duurzaamheid. En dat sluit mooi aan bij andere orde, namelijk de staat van onder- is in deze niet gepast.
    de Europese commissie die ook wil dat we  houd van onze infrastructuur.
    duurzamer met alles omgaan.                       Nederland, het land dat altijd één van de
                      Ik ga geen opsomming doen, maar dat het  beste infrastructuur had, waar andere lan-
    In deze vergadering is er ook een moge- ernstig is met onze infrastructuur onder- den een voorbeeld aan ons konden ne-
    lijkheid om de afvaardiging van de haven  vinden we dagelijks.     men, is nog verre van deze.
    van Amsterdam vragen te stellen.                    Laten we voor iedereen hopen dat dit tij
    Ook jullie wil ik van harte welkom heten.  Zelfs omvaren via België is al aan de orde,  weer keert, zodat we weer kunnen plan-
                      doordat het Julianakanaal gestremd was nen en op tijd onze goederen kunnen af-
    Dan is er nog iets wat ik belangrijk vind om  door het vollopen van een bouwkuip. leveren.
    hier te benoemen.          Gelukkig zijn hier geen persoonlijke onge-
                      lukken gebeurd, maar het lijkt mij zo lang- Vanmiddag zal ik de vergadering voorzit-
    Het gaat over al die stakingen in Frankrijk  zamerhand wel aan de orde om te kijken,  ten als technisch voorzitter en sluit af met
    en Duitsland. Het valt ons op dat er weinig  hoe dit allemaal kan en of op sommige jullie een mooie vergadering toe te wen-
    in de media over wordt geschreven, terwijl  plaatsen verruimingen wel verstandig zijn. sen.
    dit toch echt de spuigaten uit gaat lopen.
    Het is voor de binnenvaart, buiten dat het  En dan het stremmen van sluizen, omdat  Laten we snel beginnen.
    vervelend is, een enorme strop, al die er geen personeel is. Dat kan toch echt Dank u wel.
    stremmingen.            niet dat dit zomaar gebeurt.
      Jaarverslag 2022-2023
                      deze vaarroute kunnen wij nog niet beëin-
     Beste leden:            digen, omdat de verstoring van het Julia-
                      nakanaal nogal wat aandacht vraagt. Dus
     Graag willen wij U een opsomming de gehele infrastructuur blijven we nauw-
     geven van de werkzaamheden die wij  lettend voor u volgen.
     als vereniging het afgelopen jaar voor
     u gedaan hebben en wat ons heeft be- Sinds het uitbreken van het conlict tussen
     ziggehouden.            Oekraïne en Rusland is er aan Nederland
     Gelukkig kunnen wij u melden dat we gevraagd vluchtelingen te huisvesten. Dat
     door een betere verdeling van de on- wordt ook opgelost door passagierssche-
     derwerpen, zijn gaan selecteren. Het pen in te zetten. Maar die worden een     i voo de betrefende persoon inzich- ligplaats toegewezen waar wij als binnen-
     telijker gemaakt, zodat hij alleen die vaart gebruik van maken. Dit leidt soms
     aangegeven stukken krijgt behorend tot heftige discussies. Het blijft een uitda-
     bij de commissie waarvoor hij/zij zich ging om dit tijdelijke probleem op te lossen
     heeft opgegeven. Het contact met le- als sociale vereniging ASV.
     den is het afgelopen jaar aanzienlijk
     verbeterd. Wij danken de leden met het  Door de corona epidemie was het niet
     aangeven van allerlei zaken, zodat wij  eerder mogelijk om ons 75 jaar jubileum
     als denktank daarop kunnen reageren.   te vieren. Maar op 11 juni afgelopen jaar is
                      dat alsnog gebeurd. Er zijn uitnodigingen
    Wat ons het afgelopen jaar veel bezig verstuurd en wij mochten vele felicitaties verbintenis en werkzaamheden voor de
    heeft gehouden zijn de ligplaatsen / be- ontvangen uit diverse geledingen. Een ASV.
    dieningstijden en alles wat daarmee te gezamenlijke maaltijd en daarna een ge-

    maken heeft. In een land waa de inla- zellige feestavond die rond middernacht De nadeelcompensatie is in het leven ge-
    tie groot is, is er bij gemeentes grote be- werd afgesloten.      roepen om de overheid ervan in kennis
    hoefte de inkomsten d.m.v. havengelden                                    te stellen dat u schade ondervindt als er
    te verhogen. Ook zijn er grote zorgen Afgelopen jaar heeft de ASV twee per- aangekondigde stremmingen optreden.
    om hoofdvaarwateren bevaarbaar te la- sonen het erelidmaatschap mogen aan- Bij onvoldoende onderhoud aan het ma-
    ten zijn. Denk maar aan het traject van bieden: de heer Ger Veuger en de heer ritieme netwerk komt dit jammerlijk veel-
    de Waal naar Maastricht. Onze kritiek op  Jannes Ooms. Dit alles om de jarenlange  vuldig voor. Onze conclusie is wel dat het
                                                          11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16