Page 14 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 14

Toekomst binnenvaart


        Brief Harbers Basiskwaliteitsniveau RWS netwerken

                        aan heeft geschonken.
      Op 17 maart stuurde Minister Harbers                 3 uitgangspunten bij uitwerking keuzes
      een brief aan de Kamer betrefende  Aanlegprojecten vallen stil door stik- Zoals in de Kamerbrief Basiskwaliteitsni-
      Basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken. stofproblematiek        veau RWS-netwerken2 is toegelicht, wor-
      Hierbij vindt u de hoofdpunten uit de In het coalitieakkoord zijn daarom extra den drie uitgangspunten gehanteerd bij de
      brief gericht op de betekenis van deze  middelen vrijgemaakt voor de instand- nadere uitwerking van keuzes, namelijk
      brief voor de binnenvaartsector.  houding van onze netwerken. Nu zoals • een eiciënte en duurzame inzet,
                        beschreven in de Kamerbrief Vooruitblik • haalbaar en maakbaar, en
      Uit de inleiding:          MIRT 2023 een deel van nieuwe aanleg- • een eerlijke verdeling van kosten.
      Nederland heeft een goede infrastructuur,  projecten door stikstof voorlopig tot stil-
      maar veel kunstwerken zijn aan vervan- stand komt, wordt het in stand houden van  Doel is veiligheid bieden en hoger niveau
      ging toe.              wat we hebben nog belangrijker.  van voorspelbaarheid en beschikbaarheid
                                         Het doel is om op alle netwerken de vei-
      Nederland beschikt over een goede infra- Kiezen voor instandhouding in plaats ligheid te blijven bieden en toe te werken
      structuur, zeker in vergelijking met veel van nieuw projecten   naar hoger niveau van voorspelbaarheid
      landen om ons heen. Onze waterwer- Daarom is het voornemen een beweging  en beschikbaarheid. Hiermee zorgen we
      ken, wegen, spoorwegen en waterwegen  van nieuwe aanlegprojecten naar instand- ervoor dat nu en in de toekomst onze we-
      vormen het fundament voor een bereik- houding te maken en daarmee middelen,  gen, vaarwegen en waterwerken goed te
      baar en veilig Nederland en hebben ons maar ook capaciteit bij RWS, vrij te spelen  gebruiken zijn. Dit is de basis. Deze basis
      de afgelopen decennia veel welvaart en voor instandhouding. Met deze middelen geeft ook voorspelbaarheid in de uitvoe-
      welzijn gebracht. Maar dat is geen van- kunnen we werken aan de grootste onder- ring, zowel voor marktpartijen als voor
      zelfsprekendheid. Veel wegen, bruggen, houdsopgave van onze infrastructuur ooit.  RWS. Vastgesteld is waar een weg, vaar-
      viaducten en sluizen hebben er zeker een  Het streven is een groei van het productie- weg, spoorweg of waterwerk in de basis
      halve eeuw opzitten en zijn nu aan groot  volume te realiseren van € 2 miljard naar €  aan moet voldoen om de gebruikers en
      onderhoud of vervanging toe. Onze infra- 3 miljard per jaar voor de instandhouding  belanghebbenden goed te kunnen blijven
      structuur heeft het zwaarder te verduren van de RWS-netwerken in de periode tot  bedienen. Een robuust mobiliteitssysteem
      dan werd voorzien in de tijd dat deze werd  2030, waarvan € 0,8 miljard per jaar voor  met basale voorzieningen passend bij de
      aangelegd. Tegelijkertijd zijn de bereik- vervanging en renovatie van infrastruc- functie van de verschillende netwerken.
      baarheidsopgaven groot en veelsoortig. tuur. Eén ter vergelijking: in 2021 bedroeg  In andere woorden: waarvoor ze bedoeld
      Naar verwachting zal de bevolking en de instandhoudingsproductie van RWS zijn, nu en in de toekomst.
      daarmee de mobiliteit richting 2040 blijven  circa € 1,8 miljard.
      groeien, zoals beschreven in de Hoofdlij-               Netwerken beoordeeld
      nennotitie Mobiliteitsvisie die aan de Ka- Verdeling gelden:   Daarbij hebben we gekeken naar verge-
      mer is gezonden.          Van de middelen voor beheer en onder- lijkbare en consistente uitgangspunten
                        houd tot en met 2030 zal      voor de verschillende netwerken en deze
      Eisen aan (vaar)wegen veranderen  •  meer dan de helft nodig zijn voor het  beoordeeld op
      Verder is duidelijk dat de eisen die we stel- hoofdwegennet,     •  veiligheid,
      len aan onze wegen, vaarwegen en wa- •  ongeveer een kwart voor het hoofd- •  bereikbaarheid,
      terwerken nu al, maar ook in de toekomst,  vaarwegennet en      •  beschikbaarheid en
      verder zullen veranderen.      •  ongeveer een vijfde voor het hoofd- •  voorsorterend op innovaties.
      Ten eerste bieden nieuwe ontwikkelingen  watersysteem.        Veiligheid betekent dat we de waterveilig-
      in technologie en digitalisering kansen om               heid en de constructieve veiligheid van
      onze infrastructuur te verbeteren.  Te weinig mensen en middelen   wegen en vaarwegen te allen tijde borgen.
      Ten tweede nemen de eisen toe als ge- Met deze middelen kan RWS op termijn Denk bijvoorbeeld aan het beschermen
      volg van het veranderende klimaat met toewerken naar een veel hoger instand- van Nederland tegen hoogwater. Daar-
      hitte, droogte en hevige neerslag of op het  houdingsvolume en dat ook vasthouden. naast zorgen we voor verkeersveilige we-
      terrein van cyberveiligheid.    We staan voor een grote klus en veel werk  gen en vaarwegen waarbij we de risico’s
                        dat gedaan moet worden. Zelfs met deze  voor gebruikers tot een aanvaardbaar
      Korte planningshorizon en verdrin- aanvullende middelen en capaciteit kun- niveau beperken. Zo heeft een weg belij-
      gingsreeks             nen we nog niet al onze ambities nu rea- ning nodig en dienen sluizen en bruggen
      RWS werkte noodgedwongen met een liseren. De groei van het productievolume  bediend te worden. Bij beschikbaarheid
      korte planningshorizon van twee jaar en wordt gemaximeerd door de hoeveelheid  gaat het bijvoorbeeld over voldoende wa-
      een verdringingsreeks om te bepalen wel- beschikbare arbeidskrachten en midde- ter en voldoende schoon (drink)water. Elk
      ke werkzaamheden prioriteit moesten krij- len. We moeten dus helaas ook nog in- netwerk is hierin uniek.
      gen. Er zijn daardoor ook achterstanden houdelijke keuzes maken. Het is een inge- Vastgesteld is waar een weg, vaarweg,
      ontstaan die op zichzelf ook weer leiden wikkelde puzzel, waarbij we de beperkte spoorweg of waterwerk in de basis aan
      tot een toename van storingen en onge- capaciteit steeds zo doelmatig mogelijk moet voldoen om de gebruikers en be-
      plande stremmingen. Een onwenselijke inzetten om onze opgave te bereiken en langhebbenden goed te kunnen blijven
      situatie waar de Kamer ook veel aandacht  stapsgewijs te werk zullen gegaan.  bedienen.

    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19