Page 13 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 13

Enquête “Europa, red de binnenvaart!” staat online!


                       Hoe gaan we dat doen?        een hardheidsclausule maar de CCR-
     Te vinden op:                              hardheidsclausule zien we niet als een
    https://nl.surveymonkey.com/r/DT5XYHM We zullen door middel van deze en- mogelijke oplossing.
                       quête nogmaals aantonen dat door- Een hardheidsclausule is bovendien
     Waarom deze enquête?        gaan op deze weg leidt tot een razend- bedoeld om in bijzondere gevallen af te
                       snelle afbraak van de binnenvaartvloot.  wijken van een normale regel. Nieuw-
     Wellicht heeft u de krantenartikelen ge- Zowel wat verdwijnen van schepen be- bouwregels opleggen met terugwer-
     lezen over het bezoek van de afvaardi- treft (vooral schepen tot 1.500 ton) als  kende kracht is niet normaal.
     ging van het Nederlands bedrijfsleven wat de staat van de schepen betreft die
     (ASV, evofenedex en EOC) aan Brus- door zinloze investeringen gewenste Nu zouden er duizenden hardheids-
     sel. De CCR heeft in 2003 besloten dat  innovaties niet kunnen uitvoeren.  clausules aangevraagd moeten wor-
     met terugwerkende kracht nieuwbouw-                   den waarbij de eerstkomende jaren
     regels op bestaande schepen van toe- Nederland kan dispensatie vragen niemand zeker is van de uitkomst daar-
     passing zijn met als DOEL dat de sche- voor (bijvoorbeeld een categorie) CCR/ van. Dat duurt te lang en is te onvoor-
     pen zouden verdwijnen en vervangen CESNI-eisen en/of een categorie sche- spelbaar.
     zouden worden door nieuwbouw. De pen aan de Europese Commissie. De
     realiteit is anders. Schepen verdwijnen  uitkomst van de enquête kan die aan- De CCR weet heel goed dat dit on-
     wel, maar er komt geen nieuwbouw vraag ondersteunen (hoe meer, hoe doenlijk is; als zij niet op haar schreden
     voor in de plaats in de categorie sche- overtuigender).        terugkeert, dan zal ze ook niet toe-
     pen tot 1.500 ton.                           schietelijk zijn bij het beoordelen van
                       Samen met eerdere rapporten krijgt die hardheidsclausules.
     Niet alleen een probleem voor kleine  de Europese Commissie daarmee vol-
     schepen               doende in handen om de leden (andere  Wat vragen we van u?
                       landen) te kunnen overtuigen dat Eu-
     Dit heeft niet alleen tot een tekort aan  ropa in moet grijpen, Europa heeft ten- Neem de tijd om de enquête in te vul-
     schepen tot 1.500 ton geleid, het heeft  slotte gekozen voor een modal shift.  len. Het vergt tijd, maar bedenk dat de
     er ook voor gezorgd dat scheepseige-                  tijd die u nodig heeft om te bedenken of
     naren gedwongen zijn investeringen te  Waarom zou u de enquête invullen? iets wel of niet mogelijk is, in geen ver-
     doen die hun schepen niet veiliger en/                 houding staat tot de tijd (en geld) die u
     of milieuvriendelijker maken.    U denkt wellicht “ik zit mijn tijd wel uit”.  moet investeren om al die maatregelen
                       Maar een schip zonder toekomst is uit te voeren.
     Daarbij zorgt het (ook voor grote sche- weinig waard, en waarom zou u een
     pen) voor oneerlijke concurrentie met goed schip naar de sloop brengen als  Wat doen we met de enquête?
     de andere vervoersmodaliteiten zoals dit niet hoeft?
     vrachtwagen en spoor. Deze gang van                   De gegevens worden geanonimiseerd
     zaken moet onmiddellijk stoppen.  Of u denkt: “ik kan aan de meeste ei- verwerkt om de binnenvaartsector iets
                       sen makkelijk voldoen”, dat zou kun- in handen te geven waarmee men naar
     Als de CCR niet wil luisteren dan moet  nen, maar iedere investering die niet Europa kan gaan om te zorgen dat er
     het maar via Brussel.        zinvol is, is er een teveel, en zet de een (betere) toekomst komt voor de
                       binnenvaart op achterstand tegenover binnenvaart
     Voor wie is deze enquête bedoeld?  de concurrenten. Een onnodige ach-
                       terstand in een tijd die nog veel meer Laten we het doen!
     Deze enquête is bedoeld voor alle investeringen vraagt: denk aan o.a. de
     scheepseigenaren die vinden dat deze  vergroeningsopdrachten waar we mee  Laten we laten zien dat deze sector op-
     handelswijze herzien moet worden.  te maken hebben.          komt voor haar eigen belangen én voor
                                         de belangen van de hele maatschappij.
     Wat willen we bereiken?       Bovendien: iedere scheepseigenaar Ook al lijkt men het niet te besefen; als
                       wil uiteindelijk zijn schip voor een goe- 70% van de binnenvaartschepen ver-
     Goede schepen moeten in de vaart blij- de prijs verkopen. Dat kan alleen als er  dwijnt ontstaat er een enorm probleem,
     ven, scheepseigenaren moeten niet op  een toekomst is voor dat schip, waarbij  ook voor de schepen die dan nog wel
     onnodige kosten gejaagd worden.   er niet nog een enorme investerings- varen, omdat men simpel geen ver-
                       opdracht ligt door deze eisen, dat geldt  voerszekerheid meer kan bieden.
     Deze koude sanering en oneerlijke voor alle typen schepen.
     concurrentie moet zo snel mogelijk                 Help ons, help uzelf, vul de enquête
     stoppen, zodat scheepseigenaren kun- En die hardheidsclausule bij de CCR in en stuur hem op. Doe het NU!
     nen investeren in dat wat er werkelijk dan?
     toe doet.              Dat de CCR afgelopen jaren nauwelijks  Te vinden op:
                       hardheidsclausules heeft behandeld https://nl.surveymonkey.com/r/DT5XYHM
     We willen dat er weer vertrouwen komt  zegt al genoeg. De werkwijze voor het
     in een toekomst voor goede binnen- verkrijgen van de CCR- hardheidsclau-
     vaartschepen.            sule is ronduit afschrikwekkend. De
                       ASV is niet tegen het aanvragen van
                                                          13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18