Page 12 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 12

een hele opgave is om een aanvraag te met zich mee.       Al jarenlang roept een groep tankvaarders
      doen, waarbij het voor schippers die niet               dat er een oplossing is om niet varend
      een vast traject varen bijna onmogelijk is  Labelsysteem       te hoeven ontgassen. Maar ons Ministe-
      aan te tonen dat ze extra nadeel ondervin- Men ziet graag dat de ASV zich aansluit rie blijft volhouden dat men niet als land
      den. Vandaar dat er zo weinig aanvragen  bij een systeem dat gaat uitspreken hoe zelfstandig een verbod op varend ont-
      ingediend worden. Opgeroepen wordt om  schoon uw schip is. Daarvoor is het label- gassen kan instellen. ILT geeft zelfs aan
      te claimen bij (onaangekondigde) strem- systeem bedacht.      waar men varend mag ontgassen (niet in
      mingen waarvan schippers nadeel onder-                 dichtbevolkte gebieden). Er heeft een ron-
      vinden.               Wij kunnen tot op heden er nog niet op detafelgesprek plaatsgevonden hierover
                        ingaan, omdat er veel onduidelijkheid is. waar de ASV aan deel heeft genomen en
      Na de verkiezingen is er weer een VVD- Wij vinden namelijk dat het moet worden  waaruit bleek dat alle partijen eensgezind
      minister geïnstalleerd om de taak te ver- overgenomen op internationaal niveau. zijn: Er moet een verbod komen op varend
      vullen op gebied van infrastructuur. Ook is  Men gaat uit van het invoeren op vrijwilli- ontgassen en er moeten voldoende instal-
      er een kennismaking met Minister Harbers  ge basis, maar als de omgeving er waarde  laties voor ontgassen komen, zodat men
      geweest waar we onze zorgen konden aan gaat hechten, wordt het een indirecte  niet onnodig naar plaatsen en langs ge-
      uiten. Laten we eruit belichten dat we er- verplichting. Volgens de ASV zitten er te bieden vaart, waar er niet op toe gezien
      varen dat er een omgekeerde modal shift  veel organisaties te praten over het label- wordt. Laten we ervan uitgaan dat er nog
      plaatsvindt. Alle beloftes die voorheen zijn  systeem die geen praktische kennis be- dit jaar een deinitief eensluidend stand-
      gedaan komen zo met dit beleid in het ge- zitten. Zoals het nu voorgesteld is, wordt  punt ingenomen wordt.
      drang. Ook de handelswijze van de CCR  het niet breed gedragen door de gehele
      benadrukt dat deze organisatie willens en  binnenvaart.        Overleg Europese Commissie
      wetens blijft vasthouden aan het saneren                De uitnodiging voor dit overleg kwam
      van een deel van de binnenvaartvloot. Laagwater            voort als reactie op de brieven die ver-
                        Er is een brief aan DG Move gestuurd be- stuurd waren naar aanleiding van de lage
      Rijnvaart commissaris        trefende crisismaatregelen binnenvaart.  waterstand en de noodzaak om de diver-
      Na lang wachten is er ook weer een nieu- Door een falend beleid en het langdurig siteit van de bestaande binnenvaartvloot
      we Rijnvaart commissaris benoemd voor uitblijven van de crisismaatregelen is de te behouden. Dit is ook het belang van
      het bedrijfsleven, t.w. de heer Kasteel. garantie van vervoer door de binnenvaart  evofenedex en EOC en daarom zijn we
      In eerste instantie waren wij daar kritisch  verminderd. Er is al jaren op gewezen dus gezamenlijk naar Brussel geweest.
      over, omdat wij allemaal weten bij welke dat door klimaatverandering er veel meer  Wij vrezen dat 70% van de vloot uit Ne-
      organisatie hij jarenlang werkzaam is laagwaterperiodes zullen ontstaan. De derland, België en Duitsland op het punt
      geweest. Maar na de eerste ontmoeting veelal grote nieuwbouwschepen hebben staat te verdwijnen. En iedere opdrachtge-
      mogen we ervaren dat de aangedragen een grote diepgang. De kleinere bestaan- ver van vervoer zal dan een andere keuze
      punten door ons ook door Dhr. Kasteel de vloot is afgelopen periode onmisbaar van vervoer voor zijn product moeten ma-
      worden erkend. We zijn hoopvol gestemd  gebleken. Het Ministerie houdt er rekening  ken. Deze berichten gelezen te hebben
      in een goede samenwerking de aanko- mee dat dit in de toekomst meermaals heeft een kleine schok teweeg gebracht in
      mende tijd.             voor gaat komen, was en is de conclusie  Brussel en men stelde voor dat Nederland
                        van de ASV.            een aanvraag zou doen bij de Europese
      Vergroening binnenvaartvloot                      Commissie om een groep schepen uit te
      Onze leden geven aan daaraan mee te Controle ILT        zonderen van de opgelegde nieuwbouw-
      willen werken, maar wel op een manier Er worden veel meldingen geregistreerd regels ingaande 2035. Daarbij zou er
      die betaalbaar is. Subsidies zijn mooi, over controles die ILT uitvoert. Controle sprake zijn van het verkrijgen van een Eu-
      maar ze zien het liever dat dit betaalbaar  en inspectie moeten we toestaan, dat wel.  ropees certiicaat, waarmee een schip dus
      is door eigen opbrengsten. Als er een be- Maar als een schip in één maand meer- ook op de Rijn mag varen.
      drag beschikbaar werd gesteld en binnen  dere malen gecontroleerd wordt, moet je
      enkele minuten is vergeven, wordt het als ASV kenbaar maken dat dit niet ge- Fosine: Een zorgelijk dossier
      veelal d.m.v. externe bureaus binnenge- wenst is. Meestal heeft de ILT daar een Er is door de zeehavens een bevredigen-
      haald in opdracht van rederijen en grote weerwoord op, maar we blijven het als de conclusie en werkwijze ingenomen.
      scheepseigenaren.          niet gewenst herhalen. Als men een boete  Maar er moet daar wel naar gehandeld
                        krijgt voor een overtreding (voor niemand  worden. Als men niet controleert - of er
      Biobrandstofen           leuk) is deze in veel gevallen buiten pro- wordt tijdens overslag niet gemeten op
      Betrefende  eventuele  geschikte  her- portie hoog en staat niet in verhouding gassen - en men te laat de conclusie trekt
      nieuwbare  brandstofen  (biobrandstof  met de overtreding. We blijven uw berich- dat lading niet vrij is van gevaarlijke stof-      stelt de  dat alleen die brandstofen  ten nauwlettend volgen en de ILT hierop fen, is men te laat. De opvarenden lopen
      geschikt zijn die zonder rekenkundige aan spreken.         dan gevaar. Men probeert keer op keer de
      trucjes een bewezen schonere verbran-                schuldlast bij de vervoerders te leggen.
      ding hebben en een lagere emissie heb- Internaten           Als ASV blijven wij zeggen, wij zijn des-
      ben dan de huidige brandstofen. Wij als  De ASV is benaderd om deel te nemen kundig in het vervoeren, maar de verlader
      schipper weten nooit wat een goede kwa- aan het stakeholders overleg Meander. draagt de zorg om de lading vrij van gas-
      liteit brandstof is. Dus er zal een controle  Uit het programma van de overheid komt  sen te leveren. Dit blijft een punt van zorg
      van hogerhand ingezet moeten worden. naar voren dat de wens van de varende en aandacht.
      Zoals in de praktijk uitwijst is de bijmen- beroepsbevolking te duur is. Wij willen
      ging van Fame niet voor elke motor een kleinschalige opvang door het hele land Leden, dit is een schrale opsomming van
      oplossing. Verzekeraars van motoren en verspreid. Deze gesprekken lopen nog de werkzaamheden van het afgelopen
      leveranciers en gebruikers zijn nog niet tot  en wij blijven er bij dat er verspreid over vereniging jaar, die wij soms met moeite,
      een eindconclusie gekomen. Ook de nieu- het land, internaten beschikbaar moeten maar graag hebben gedaan.
      we producten zoals waterstof/elektrische blijven.
      aandrijving moeten nog zijn dienst bewij-               Aldus naar waarheid opgemaakt
      zen en de installatie brengt hoge kosten Varend ontgassen    denktank lid: Paul Markusse.

    12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17