Page 15 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 15

matieverstrekking en verkeersbegeleiding  wijs voor de recreatievaart.
    Het hoofdvaarwegennet primair be- naar de toekomst toe waarschijnlijk min- De uitkomsten hiervan zullen worden
    doeld om het goederenvervoer te on- der worden aangeboden. Aanpassingen meegenomen in de integrale weging en
    dersteunen             zullen afgestemd worden op de snelheid eventuele bijsturing.
    De basis van het hoofdvaarwegennet van de technologische ontwikkeling en de
    Goederenvervoer vormt een essentiële implementatie ervan bij de gebruikers.  Tot slot
    pijler onder de Nederlandse economie en                 De voorgenomen inzet van de middelen
    levert ons welzijn en welvaart op.  Klimaatverandering: Behoud van be- in het Mobiliteitsfonds zijn door de ingrij-
    Het hoofdvaarwegennet is primair be- staande kleinere schepen niet ge- pende exogene ontwikkelingen anders
    doeld om het goederenvervoer te onder- noemd, wel ontwikkelen van klimaat- dan in de afgelopen jaren. Niettemin
    steunen. De meeste middelen zijn nodig adaptieve schepen     hechten we eraan te benadrukken dat
    om alle objecten die onderdeel uitmaken  Ook wordt in het kader van droogte ge- we alle beschikbare middelen, inclusief
    van het hoofdvaarwegennet – de vaarwe- keken naar het ontwikkelen van klimaat- de forse toevoeging uit het coalitieak-
    gen, sluizen en over- en onderdoorgaan- adaptieve schepen met minder diepgang  koord aan instandhouding, zo doelgericht
    de infrastructuur - in stand te houden. Zo  of andere vervoersconcepten, waardoor en realistisch mogelijk tot (snelle) beste-
    wordt jaarlijks circa 7.000 kilometer aan investeringen aan de infrastructuur min- ding willen laten komen. De komende
    toegangs- en vaargeulen op voldoende der groot zullen zijn. De instandhoudings- periode richten we ons erop om met de
    diepte gehouden door te baggeren en kosten van het hoofdvaarwegennet hou- middelen die we ter beschikking hebben
    wordt ervoor gezorgd dat schepen door den hoofdzakelijk verband met een aantal  de grote onderhoudsbeurt om onze in-
    de ruim 130 sluiskolken kunnen passeren.  basiswerkzaamheden, zoals baggeren, frastructuur weer voor decennia op peil
                      oeveronderhoud en de instandhouding te brengen en met grote prioriteit aan te
    Streven naar minder ongeplande  van overgaande bruggen. In deze werk- pakken. Helder is dat we keuzes hebben
    stremmingen             zaamheden zijn niet veel keuzes te ma- moeten maken, het basiskwaliteitsniveau
    Het goederenvervoer bij uitstek, en daar- ken zonder gevolgen voor de robuustheid  een verantwoorde basis is en dat niet al-
    mee ook de binnenvaartsector, is daar- en de samenhang met andere netwerken.  les kan. De komende periode zullen we
    naast zeer gebaat bij betrouwbare en Kostenbeheersing (door bedientijden aan  voortdurend balans aanbrengen tussen
    voorspelbare vaartijden. Naast instand- te passen)         wat nodig, maakbaar en mogelijk is. Onze
    houding zal er een grote inspanning ge- Om het areaal in stand te houden en bij infrastructuur verbindt ons en zorgt ervoor
    leverd moeten worden om de voorspelde  een groeiend gebruik voorspelbaar te blij- dat we naar ons werk, school, familie en
    groei van het gebruik hand in hand te la- ven, zal gezocht worden naar mogelijkhe- de sportclub kunnen. Ook brengt het de
    ten gaan met een afname van het aantal  den om ook de kostenontwikkeling in de boodschappen in de supermarkt en zorgt
    ongeplande stremmingen. Ongeplande hand te houden. Zo wordt bekeken welke  het dat goederen kunnen worden getrans-
    stremmingen betekenen immers onvoor- vaarwegtrajecten, gegeven de geschetste  porteerd vanuit onze havens. En zorgt het
    spelbaarheid voor de gebruikers.  toekomstige ontwikkelingen ook, in aan- voor bereikbaarheid over het water en
                      merking kunnen komen voor een aanpas- waterveiligheid in een tijd van verande-
    Uitdagingen en kansen        sing van bedienvensters. Er is nu overi- rend klimaat met erg natte en zeer droge    In de Kamerbrief Toekomst Binnenvaart gen oo al sprake van gediferentieerde  periodes. En voor voldoende drinkwater
    die op 30 november jl. aan de Tweede bediening van objecten, onder andere van goede kwaliteit. Ze vormen de basis
    Kamer is aangeboden, zijn de belangrijk- sluizen en bruggen, per vaarwegtype. De  van een mooi en gezond land en daarom
    ste veranderingen, uitdagingen en kansen  economische functie van de vaarwegen zetten we alles op alles om deze stabiel
    geschetst voor de binnenvaart.   voor zowel goederenvervoer als scheep- en robuust aan te kunnen bieden aan de
    Deze richten zich op        bouw/jachtenbouw en recreatievaart blijft gebruikers.
    •  de energietransitie,      het uitgangspunt.
    •  de toenemende digitalisering,  Met de extra beschikbare inanciële mid- Wat de ASV opvalt:
    •  het streven naar ketenoptimalisatie delen verwachten we dat op termijn het Wij vinden Positief:
      en               aantal ongeplande stremmingen kan •  meer inzetten op behoud van de
    •  het omgaan met klimaatverandering.  worden teruggedrongen, waardoor de kunstwerken en (vaar)wegen en min-
                      voorspelbaarheid met betrekking tot de der op nieuwe projecten
    Toekomstbestendige vaarwegen, alle beschikbaarheid van de vaarroutes groter  •  Men wil ALLE vaarwegen optimaal
    huidige vaarwegen optimaal onderhou- wordt.                onderhouden
    den
    Voor wat betreft de infrastructuur geldt Nader onderzoek om op termijn doel- Wij vinden Negatief:
    dat we willen toewerken naar toekomst- matigheid verder te verbeteren  •  de oplossing voor de klimaatveran-
    bestendige vaarwegen: klimaatadaptief Om de vaarwegen toekomstbestendig en  dering wordt gezien in bouw “klimaat-
    en betrouwbaar. In de Kamerbrief modal betaalbaar te houden, is nader onderzoek  adaptieve schepen”, niet op behoud
    shift aanpak van 15 november jl. is de nodig waar beperkingen mogelijk zijn om  van de bestaande (kleinere) schepen
    verwachte groei van het goederenvervoer  de doelen voor de binnenvaart structureel  •  men verwacht nog steeds te veel van
    en het groeipotentieel van de vaarwegen  te kunnen behouden. Daartoe wordt on- innovaties als “smart shipping’ met
    gepresenteerd. Om dit groeipotentieel te derzoek in gang gezet naar  als doel te bezuinigen
    benutten en/of een reverse modal shift te  a. opwaardering/afwaardering van vaar- •  Het ziet ernaar uit dat men gaat be-
    voorkomen, wordt ernaar toegewerkt om wegen;              zuinigen op (bepaalde) vaarwegen
    alle huidige vaarwegen optimaal te gaan b. de functie en een bijpassend onder- wat betreft de bedieningstijden
    onderhouden.              houdsregime oevers;
                      c. het lange termijn verkeersmanage- De complete brief is te vinden op: Kamer-
    Technologische ontwikkelingen     ment;              brief over basiskwaliteitsniveau RWS-net-
    Door technologische ontwikkelingen als d. betaald gebruik van overnachtings- werken | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
    smart shipping en verdergaande digitali- plaatsen voor de recreatievaart; en
    sering kan een deel van de systemen en  e. de veiligheidsperspectieven bij een
    voorzieningen ten behoeve van de infor- invoering van een verplicht vaarbe-

                                                          15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20