Page 4 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 4

Voorwoord


       Het jaar van extremen
      Er werd mij gevraagd de nieuwsbrief te ook steeds groter. Was het niet het per- het schorsen van onze grootste keurings-
      schrijven en daar hoefde ik niet lang over  soneelstekort, dan was het wel de slechte  instantie, NBKB. Veel schippers hebben
      na te denken. Natuurlijk wil ik dat doen. Ik  staat van onze kunstwerken die de schip- last van of krijgen problemen met het weg-
      ben Rachel Koopmans-van den Akker en  pers nu toch echt de das om gingen doen.  vallen van een grote speler op het gebied
      vaar met mijn man al 23 jaar op het motor-               van certiiceren. Het wordt ook het ko-
      schip Santiago. Sinds kort vaart ook onze  Ook de stakingen bij onze buurlanden mende jaar weer een grote uitdaging voor
      dochter mee, die momenteel op het STC  België en Duitsland zorgden voor de no- schippers om alles goed te laten verlopen.
      zit. Wij varen vooral veel naar de Duitse dige oponthoud tijdens onze reizen. En
      kanalen, maar ook naar de Rijn, België en  als klap op de vuurpijl natuurlijk het hoge  Ook in 2023 heeft de ASV weer veel werk
      Noord-Frankrijk. Ik ben nu ook een lid van  water. Ondanks dat de Rijn ook wel buiten  erin moeten steken om gehoord te wor-
      de denktank van de ASV om daar te hel- zijn oevers trad, was het vooral op andere  den, maar met succes. Er zijn heel wat
      pen waar ik kan.          plaatsen een groot probleem. Wij hebben  deuren geopend en we zijn ook steeds
                        zelf met ons schip voor de Oranjesluizen  vaker welkom als gesprekspartner bij be-
      Het jaar 2023 is weer voorbij gevlogen en  gelegen, die door het hoge water op het langrijke overleggen die de binnenvaart
      was in mijn ogen toch een jaar van ex- Markermeer niet meer kon schutten en aangaan. Daarvoor zeker ook de compli-
      tremen. Natuurlijk is het ook wel dankzij voor velen was dit een heel bijzonder iets  menten naar de vrijwilligers, die deze or-
      social media, dat je van veel meer op de  wat nog niet eerder voor was gekomen.  ganisatie tot een goed succes maken.
      hoogte bent dan vroeger, maar ik was er
      wel van overtuigd dat we te maken kre- Nu kunnen we wel aannemen dat dit een  Ook dit jaar proberen we er weer voor de
      gen met veel extremen binnen en buiten  leermoment moet zijn, want het zal echt vele schippers te zijn en zo een stem te
      ons beroep. Niet alleen in de binnenvaart,  niet de laatste keer zijn dat dit gebeurt en  zijn richting de regering en instanties. Na-
      maar in de hele samenleving. In de poli- we wel kunnen zeggen dat, ondanks we tuurlijk zijn we altijd op zoek naar nieuwe
      tiek een aardsverschuiving en in de bin- het ” land van het water zijn”, er heel veel  krachten die de ASV denktank kunnen
      nenvaart vooral verschuiving van vloot mis is gegaan. Ik ben niet van de wijzende  versterken en hun visie op veel onderwer-
      naar de Donau. Zo goed als het jaar 2022  vinger naar instanties, maar moeten we pen kunnen geven. Wees welkom.
      was voor ons, zo extreem zakte alles weer  er met zijn allen wel even bij stil staan en
      in elkaar in 2023 en was onze onderhan- eraan gaan werken dit op te kunnen van- Ondanks alles gaan we met frisse moed
      delingspositie op sommige vlakken weer gen als Nederland met zijn vele wateren.  dit jaar weer in en ik hoop dat iedereen
      in elkaar gezakt.                           met volle tevredenheid en plezier zijn be-
                        De wegen zijn overvol en de binnenvaart  roep op het water kan blijven uitoefenen.
      Ook merkte ik dat we de oorlog in Oe- is toch een van de betere vervoersopties  Ondanks de komende stremmingen van
      kraïne als gewoon gingen beschouwen, voor het milieu, maar dan moeten er niet  diverse kunstwerken en kanalen.
      terwijl het in de Gaza dan weer verschrik- teveel obstakels in onze waterwegen ko-
      kelijk fout ging.          men.                Rachel Koopmans-van den Akker
                                         m/s Santiago
      In de binnenvaart werd de problematiek Laten we ook de impact niet vergeten van
   1   2   3   4   5   6   7   8   9