Page 7 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 7

Verslag ledenvergadering 14 november 2023

    Opening en rede voorzitter
    Er wordt een moment stilte gehouden
    voor degenen die ons ontvallen zijn.
    De voorzitter houdt zijn openingsrede. Als
    eerste refereert hij aan zijn nieuwe voor-
    zitterschap waarin hij het stokje, of beter
    gezegd grote stok, over heeft genomen
    van de vorige voorzitter. In het begin leek
    het allemaal mee te vallen, omdat velen
    de nieuwe voorzitter nog niet konden vin-
    den. Maar dat veranderde al snel. Uitdruk-
    kelijk wordt de dank uitgesproken aan de
    mede bestuursleden en de denktank die
    hem ondersteunen in het voorzitterschap.
    Daarna worden de problemen bij RWS ge-
    noemd waar we allen in meer of mindere
    mate last van hebben. Het gaat dan met
    name over de personele bezetting en de
    haperende kunstwerken. Ook de vergroe- Het verslag van de vorige vergadering ten een aantal nautisch-technische zaken
                      wordt goedgekeurd. Het is altijd een hoop  liggen, omdat het teveel wordt. Als men-
    ning is een belangrijk punt. Maar niet ten
                      werk. De notulist probeert voor zijn vakan- sen ook buiten de vereniging met zaken
    koste van alles. Het moet allereerst veilig
    (biobrandstofen en hun problemen), haal- tie het verslag van deze vergadering klaar  komen dan willen we als vereniging ten
    baar en betaalbaar zijn. Het labelsysteem  te krijgen (Schrijver dezes kan melden alle tijden kijken hoe we ondersteuning
    is nog altijd heikel punt. Ook de verande- dat dit niet gelukt is). De penningmeester  kunnen geven.
                      maakt een toespeling dat de notulist op
    ring m.b.t. het innen van afvalverwijde-
                      weg naar zijn vakantiebestemming het Overleg met de leden
    ringsbijdrage op de gasolie blijft een punt
    waarover de ASV nog in gesprek is. Maar  verslag ook kan maken, wat tot een hoop   ●
    de grootste zorg is nog steeds CCR re- gelach in de zaal leidt. Er gaan wat op- Labelsysteem: Hoezo moeten we het
    gelgeving. Het is frustrerend dat mensen  merkingen over en weer en de sfeer zit er  er over hebben? We hebben toch te-
                      op deze manier goed in.        gen het labelsysteem gestemd? Na
    van achter een bureau allerlei zaken uit-
                                          de voorjaarsvergadering is er ech-
    denken die in praktijk niet werken en al
    helemaal niet bijdragen aan een bewezen  Financieel verslag        ter een nieuw convenant gekomen
    grotere veiligheid. Een van de punten die  Het vertonen van het inancieel verslag  waarin men de ASV tegemoet is ge-
    hierin gehekeld wordt, is de plaats van                komen om ons aan boord te krijgen.
                      duurt even vanwege een klein probleem- Ondanks dat blijven de meningen
    het aanvaringsschot. Het is ronduit bela-
                      pje. In tussentijd wordt er gerefereerd aan  verdeeld. Onder voorbehoud van de
    chelijk dat een schip vanaf een bepaald
    jaartal (2035) ineens niet meer veilig zou  het overlijden van de heer Keller. Hij liet stemming van de vergadering heeft
    zijn, terwijl het zich al 50 jaar of nog lan- zijn plaats in de vergadering, ondanks zijn  de ASV toegezegd mee te tekenen.
    ger zonder problemen bewezen heeft. hoge leeftijd, nooit leeg. Zijn inzet voor de  De voorwaarden waaronder de ASV
                      ASV was ook in zware tijden geweldig on- wil tekenen zijn bekend en genoemd
    Als schipper kunnen we het geld tenslot-
                      dersteunend.              in het vorige verslag. Het label wordt
    te maar één keer uitgeven en we willen
    dat verantwoord doen. Het lijkt er echter               tot op heden nog niet breed aange-
    wel op dat er ontwikkelingen gaande zijn  De vereniging heeft nog een  behoorlijke vraagd bij het SAB om moverende


                      inanciële reserve. Vanuit de zaal komt
    waarin het e.e.a. aan beweging zichtbaar                  redenen. Daarbij zijn er partijen die
                      er een vraag over de prognose. We heb- niet tekenen, omdat het label tot op
    wordt. De scepsis blijft echter. Want nog
                      ben inmiddels een tweede bankrekening heden nog een lege huls is of omdat
    steeds wordt het ene gezegd, maar het
    andere gedaan. De voorzitter dankt een geopend. Daarbij zal er ook een spaar- er vanuit Europa een label komt dat
    ieder voor zijn komst en roept de leden op  rekening geopend worden. De contributie  een nationaal label zal overrulen.
    om vooral hun mening te laten horen. Tot  is nagenoeg door alle leden betaald. Dat  Het ministerie is er van overtuigd dat
                      levert een applaus op.         wanneer we vanuit NL een goed la-
    slot wenst hij iedereen een prettige verga-
                                          belsysteem hebben, Europa dat wel-
    dering.
                      Bestuursperikelen, functies en verkie- licht overneemt. Het is maar de vraag
                      zingen                 of we daar dan blij mee moeten zijn,
    Goedkeuring agenda
                                          omdat NL daarin nog wel eens “bra-
                      Er zijn niet direct gegadigden voor de ver” wil zijn dan Europa vraagt. En
    De agenda is goedgekeurd.
                      denktank en bestuur. De commissies wer- ook hierin hebben we niet direct het
                      ken naar behoren. Alleen het mailverkeer  vertrouwen. Het is nu zo dat de bin-
    Goedkeuring verslag
                      levert problemen op met de server. We la- nenvaart in 2030 gemiddeld een
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12