Page 8 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 8

•  label B moet hebben. De voor- en na- is over art. 26, wat handelt over een  diezelfde scheepvaart omgaat. Voor-
        delen van het mee-tekenen worden generaal pardon m.b.t. de eisen voor  beeld hierin is ook het voornemen en
        opgenoemd en er ontspint zich een een groep schepen, terwijl het minis- inmiddels besluit van de derde oever-
        levendige discussie. Het overgrote terie zegt dat dat allemaal niet kan verbinding middels een brug, waarin
        deel van de leden is sceptisch. En omdat Europa dat niet goed zou vin- de gemeente zich niets gelegen laat
        dat heeft te maken met het feit dat den. Europa stelt echter met klem dat  liggen aan alle negatieve adviezen.
        men zich nu al niet aan de afspraken  een land een generaal pardon voor
        houdt. Het zou op vrijwillige basis een groep schepen aan kan vragen.  We sluiten het ochtendgedeelte af en dan
        zijn en laagdrempelig. Maar er is nu  NL blijkt hierin de dwarsligger te zijn.  is het tijd voor de lunch.
        al een verplichting aangekondigd en In het hele onderzoek naar de haal-
        daarmee houdt men zich nu al niet baarheid is ook de optelsom van alle
        aan de afspraak. Er wordt ons als eisen niet meegenomen en in een re- Middaggedeelte
        vereniging gevraagd een beslissing actie op het rapport van Panteia heeft
        te nemen, terwijl we op de meeste de ASV daar nog eens de nadruk op- Opening en rede voorzitter
        onderdelen in dat label geen invloed  gelegd. Afsluitend kunnen we conclu-
        hebben. En willen we als vereniging deren dat er toch enige beweging aan  De voorzitter opent de vergadering, heet
        mede verantwoordelijk zijn voor een het ontstaan is.      iedereen welkom en steekt van wal met
        dergelijk systeem wat de binnenvaart                de rede die ook in het besloten gedeelte
        straks in de maag gesplitst wordt? Na  •  Opvolging Ecocard: Hier is de no- is gehouden. Hij dankt mevrouw Reuse-
        de discussie volgt de stemming. Met  dige reuring over geweest. Van een laars van RWS voor haar komst naar de
        een meerderheid van stemmen wordt  werkend systeem zijn we naar een vergadering en heet ook de heer Krul van
        er tegen mee tekenen van het con- systeem gegaan wat niet of slecht het CDA welkom. Verder wordt ook het
        venant gestemd. De ASV is voor een  werkt. Het is vooral niet te verteren oneerlijke van het meten van de uitstoot
        Europees systeem wat internationaal  dat men de volledige verantwoor- van de binnenvaart t.o.v. het wegverkeer
        gedragen wordt.          ding van de afdracht bij de schipper genoemd. Met name als het gaat om de

                         neer wil leggen. Afgelopen periode is  ijnstof emissies. Bij het wegverkee wordt
      •  Ophefen Noord/Zuid: Dit gaat om  er daarom ook overleg geweest met  de slijtage van banden en remmen niet
        vertrouwelijke informatie en is der- het ministerie en is men toch tot de meegenomen in de metingen, terwijl die
        halve niet opgenomen in het verslag.  conclusie gekomen dat het vier ogen  wel voo een veelvoud aan ijnstof zor-
        Er is een aantal zaken dat nog on- principe gehandhaafd moet blijven. gen. Ook de zorg om de CCR regelgeving
        derzocht moet worden. Dan gaat het                 wordt nog eens nadrukkelijk genoemd. De
        met name om hoe om te gaan met de  •  Keuringen/vaarbewijzen/dienstboek- vraag wordt gesteld of er nog wel een toe-
        gelden die er nog zijn binnen de ver- jes: Het is werkelijk een groot drama  komst is voor jongeren in de binnenvaart.
        eniging Noord/Zuid.        zoals het nu gaat. Vooral met de ver- Dit omdat het steeds moeilijker wordt door
                         schillende type ADN certiicaten ont- de regelgeving. Het verdwijnen van inter-
      •  Overgangsbepalingen CCR/Cesni-ei- staan er problemen. Men moet hier bij  naten vormt ook een probleem voor de
        sen/hardheidsclausule: Het Panteia/ de onderscheiden typen ook aparte gezinsbedrijven. Tot slot wenst de voorzit-
        Erasmus onderzoek naar het verdwij- vaartijdverklaringen overleggen. Dit ter iedereen een goede vergadering.
        nen van de kleinere binnenvaart heeft  zorgt voor een hoop extra (nodeloze)
        een aantal zaken in beweging ge- administratie. Daarbij ontstaat de Mededelingen ochtendgedeelte
        bracht. De uitkomsten van dit onder- vrees dat we straks eindeloos nieu- Er wordt meegedeeld dat de ASV niet
        zoek zijn bij de CCR gepresenteerd we cursussen moeten volgen en een  mee tekent met het labelsysteem, omdat
        waar tegenwoordig ook Europa bij zit.  veelvoud aan lichamelijke keuringen de ASV een internationaal gedragen sy-
        Het ministerie blijft hameren op de moeten ondergaan. Een ding is dui- steem wil.
        hardheidsclausule, terwijl de ASV dit  delijk. De mensen om wie het gaat,
        geen oplossing vindt. De ASV ziet al- zijn niet bij deze overleggen geweest.  Bijdrage mevrouw Reuselaars RWS
        leen een generaal pardon als DE OP- Veel komt uit de koker van Europese
        LOSSING! De werking van de hard- regelgeving en opleidingsinstituten. Mevrouw Reuselaars is directeur scheep-
        heidsclausule is niet zo eenvoudig als  Waarin naar we vrezen, de laatsten vaart- en watermanagement bij RWS. Dit
        het ministerie suggereert. Vanuit het er wel voor zorgen dat ze werk hou- doet ze inmiddels een jaar en naar eigen
        ministerie is men bezig met de aan- den. Feit is dat er een steeds meer zeggen heeft ze de leukste baan van Ne-
        vraag van een hardheidsclausule voor  onwerkbare situatie is ontstaan.
        een spits en een kempenaar. Maar dit
        zijn niet de enige type schepen die in  Rondvraag
        de problemen komen. Daarbij is het
        criterium van economische haalbaar-  ● Rotterdam: Behalve de kade aan het
        heid niet meegenomen, terwijl dat Noordereiland, zijn alle kades aan de
        juist één van de belangrijkste criteria  Nieuwe Maas overgegaan naar de
        is. Positief is dat nu ook andere lan- Gemeente Rotterdam. Deze mogen
        den wakker worden en in beweging niet meer gebruikt worden door de
        komen. Frankrijk en Oostenrijk vra- binnenvaart. De ASV heeft gevraagd
        gen bijvoorbeeld wat de meerwaarde  of, zolang de ligplaatsen nog geen
        is van de eisen op het gebied van andere bestemming hebben, ze ge-
        veiligheid. Maar dat is nooit een issue  bruikt kunnen blijven worden door de
        geweest, omdat een Duits rapport uit  binnenvaart. Helaas is de gemeente
        2001 al vaststelde dat de schepen hier erg star in en blijft het betreu-
        veilig zijn. Maar veiligheid wordt er nu  renswaardig hoe een stad als Rot-
        ineens als reden bij gehaald. Europa  terdam, die groot is geworden door
        geeft aan dat men met NL in gesprek  de scheepvaart, met een deel van
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13