Page 9 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 9

derland, omdat ze de binnenvaart een                van de CCR en Europa. De koude sane-
    heel mooie sector vindt. Het maatschap-               ring van goede schepen strookt niet met
    pelijk belang daarvan is enorm groot. Te-                het duurzaamheidsbeginsel. Hij roept op
    gelijk geeft ze toe dat RWS voor een iks                om als ASV de luis in de pels te blijven
    aantal uitdagingen staat qua onderhoud               bij de overheid. Want, zo zegt hij, als jij je
    en vernieuwingsopgave en personele                  niet met het Haagse beleid bemoeit, dan
    bezetting. Ze geeft vervolgens een pre-               bemoeit Den Haag zich wel met jou. De
    sentatie. Gedurende de presentatie komt                 vraag komt uit de zaal waarom de binnen-
    ze erachter dat ze op enig moment voor              vaart niet leeft in Den Haag. Hierbij geldt
    loopt op de sheets, wat de opmerking uit                eigenlijk het gezegde: “Als het niet in het
    de zaal ontlokt dat dit een van de weinige               oog is, is het ook niet in het hart.” Zeker in
    keren is dat RWS op de feiten vooruit-              een tijd als deze waar de waan van de dag
    loopt met een hoop gelach tot gevolg. Een                bepaalt waar het in de politiek over gaat.
    van de dingen die ze nadrukkelijke noemt,                Dat is heel erg jammer en al helemaal niet
    is de houding van sommige schippers                 goed te praten. Een tweede vraag is hoe
    naar het bedienend personeel van RWS,                  de heer Krul de Minister gaat bewegen

    als gevolg van de frustratie over de hape-               o toch die collectieve ontheing aan te
    rende infrastructuur en verslechterende                vragen. Hij ziet dit voor zich door te probe-
    bediening door tekort aan personeel. Dat                ren om samen een vuist te maken richting
    ontlokt direct de vraag uit de zaal of daar               Europa. Middels een motie klinkt het wel-
    cijfers van zijn. Dat wordt ontkennend               licht leuk, maar een aangenomen motie is
    beantwoord, maar komt wel meerdere Bijdrage de heer Krul CDA    nog geen uitgevoerde motie. En wat dat
    keren voor. De zaal slaat hier verder op              betekent, weten we als ASV uit meerdere
    aan en dat biedt perspectief voor wan- Onze woordvoerder houdt een inleiding dossiers. Opvallend is wel dat juist Europa
    neer ze haar presentatie afgerond heeft. ter introductie van de heer Krul. Deze is hierin aangeeft dat die collectieve onthef-
    Wanneer dit het geval is, komen dan ook  uitgenodigd om zijn goede bijdragen in het  ing mogelijk is, maar dat juist ons eigen
    de tongen los en zou de verdere vergade- commissiedebat Maritiem. Hierbij wordt ministerie het probleem is. De heer Krul
    ring te kort zijn om alle grieven te uiten. een stukje voorgeschiedenis en de actu- beaamt dat. Daar waar onze eigen over-
    Meerdere onderwerpen komen voorbij en  ele stand van zaken verteld m.b.t. de CCR  heid zich verschuilt achter “Ja, maar Eu-
    er ontstaat een levendige discussie. Zoals  en haar knellende, onzinnige regelgeving,  ropa…”, gaat ze zelf vaak verder dan wat
    onlogische beslissingen van sluismees- de houding van Europa en last but no Europa vraagt. De heer Krul wil dolgraag
    ters, bediening op afstand, RWS als con- least die van onze eigen overheid. Daarbij  alle info hebben die betrekking heeft op
    trolerende instantie terwijl ze zelf de za- de vergaande consequenties die dat ach- dit dossier, waarop gelach volgt. Want het
    ken niet op orde heeft en noem maar op.  terliggende jaren heeft gehad en nog gaat  is enorm veel informatie van al die jaren.
    Samengevat komt het hier op neer dat de  hebben. Ofwel het verdwijnen van werk Afgesproken wordt dat hij een keer langs
    belevingswereld binnen RWS een heel van het water naar de weg, omdat een komt om door te praten en zich verder te
    andere is dan die van de schipper, waar- signiicant deel van de schepen tot 1500  laten informeren. Hierna volgt nog een ge-
    bij de laatste vaak het idee krijgt dat RWS  ton is verdwenen en gaat verdwijnen. sprek over het ontgassingsverhaal. Hoe
    steeds meer op de stoel van de schipper                 komt het dat, wanneer de branche er om
    gaat zitten. Vooral als het gaat om het in- De heer Krul steekt van wal met te zeg- vraagt, de politiek geen besluiten neemt,
    stellen van eenrichtingsverkeer bij een da- gen dat hij het erg leuk vindt om hier te terwijl ze wel vaak besluiten neemt waar
    lende waterstand op de Gelderse IJssel. zijn en hoopt dat dat over een kwartier de branche niet om vraagt? Welke belan-
    De gevoelens van de zaal worden tot slot  nog steeds zo is, omdat hij het laatste gen spelen hier? De heer Krul zou het erg
    mooi verwoord door onze woordvoerder. gedeelte van de discussie met de vorige  leuk vinden om bij deze of gene eens aan
    Het komt in het kort hier op neer dat RWS  spreker meemaakte. De heer Krul is nog  boord te stappen. Tot slot wordt hij heel
    tegen schippers met 30, 40 of nog meer maar 7 maanden aan de slag als Kamer- hartelijk bedankt en de woordvoerder
    jaar ervaring zegt: “Wij weten het beter.” lid. Daarbij wil hij zich toeleggen op de spreekt uit dat ze er persoonlijk, en dan
    En dat is wat er mis is. Wat schippers ook  scheepvaart, omdat hij daar in zijn fami- spreekt ze ook voor de vereniging, heel
    vertellen en hoeveel input ze ook leveren,  liegeschiedenis connecties mee heeft. blij van wordt dat dergelijke mensen als
    het lijkt wel of het niet uitmaakt. Dat is de  Afhankelijk van de verkiezingen, wil hij de heer Krul hun nek uitsteken.
    realiteit waar de schipper mee te maken de komende tijd aan de slag met sowieso
    heeft en die voor de frustratie zorgt. Me- twee onderwerpen. Het eerste dossier dat  Ecocard/vaarbewijs/certiicaat perike-
    vrouw Reuselaars betreurt dit en onder- hij in februari op tafel kreeg, betrof het va- len
    streept het belang van het met elkaar in rend ontgassen. Voor iemand die er niets
    gesprek blijven. Hierna worden er nog van af weet, was dit een onbegrijpelijk Vanuit het ochtendgedeelte wordt nog
    een paar concrete voorbeelden genoemd.  dossier. Nu hij er veel meer vanaf weet, even gerefereerd aan de ontwikkelingen
    Met name het beleid van groot, groter, vindt hij het helemaal onbegrijpelijk. Aan van de opvolging van de Ecocard. Deze
    grootst en de consequenties hiervan voor  de ene kant is er een overheid die zegt dat  blijft in ieder geval nog bestaan voor het
    de vaarwegen en kunstwerken, wordt ge- het groener, schoner en strenger moet, openen van vuilcontainers en andere
    noemd dan wel gehekeld. Ook het onder- terwijl diezelfde overheid aan de andere voorzieningen. Voor de afdracht van de
    werp en drama van het fenomeen wat ze  kant toestaat dat er nog steeds kanker- verwijderingsbijdrage op de gasolie, kan
    sluisplanning noemen in Terneuzen, pas- verwekkende stofen de lucht in geblazen  men kiezen voor een app op de telefoon
    seert de revue. Ook hier komt weer het worden. Het tweede waar hij zich op toe  of een geprinte QR-code. Dat dit fraude-
    verschil in beleving tot uiting.  wil leggen is het CCR verhaal. Hij noemt  gevoelig is, is al gebleken met de vaarbe-
    Tot slot wordt mevrouw Reuselaars be- hierin de goede rol van de ASV. Daarbij wijzen/kwaliicatiecertiicaten. Daarbij is
    dankt en waardering uitgesproken voor verbaast hij zich, dat de bewijslast van de  het een wijzen naar elkaar van instanties
    het feit dat ze naar onze vergadering is onwerkbaarheid en onmogelijkheid van zoals ILT, CBR en SAB. Van belang is om
    gekomen. Als presentje wordt haar het de regels neergelegd wordt bij de individu- je vaarbewijs in de vorm van een pasje
    boek “Een vrouw van staal” overhandigd. ele ondernemer tegenover de regelmacht  goed te bewaren, ook al heb je inmiddels
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14