Page 10 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 10

een digitaal certiicaat. Er worden diverse  deze subsidie, omdat dit een desin- controle op de kwaliteit van de gas-
      voorbeelden genoemd van de proble- vestering is als er na verloop van tijd  olie minimaal is. Feit is dat het een
      men die leden al ondervonden hebben. alsnog her-motorisering nodig is. heikel onderwerp blijft en we de vin-
      De conclusie is dat het een groot drama  ● Vergroening/biobrandstofen. In de  ger aan de pols moeten houden.
      is en dat we zeer alert moeten blijven op  overleggen is afgesproken dat kennis   ● Geld reservefonds. Schrijnend is dat
      de ontwikkelingen. Er komt een vraag of gedeeld zou worden en er transpa- dit fonds door schippers gevuld is en
      er al wat bekend is over de vaarbewijzen  rantie betracht zou worden. Er loopt dat het geld in deze pot naar allerlei
      voor de open rondvaartboten. Dit is niet nu een proefproject met een rederij- dubieuze, lees IWT projecten gaat en
      het geval. Er wordt nog wat over en weer  schip. De vraag is of de bevindingen  naar believen uitgegeven wordt. De
      gepraat over diverse buitenlandse vaar- en kennis die opgedaan worden, ge-
                                           woordvoerder schetst de geschiede-
      bewijzen.               deeld worden met de leden die deel- nis hoe dit zo heeft kunnen gebeuren.
                         nemen in die overleggen. Dit blijkt Daarom zijn we als ASV ook niet be-
      Rondvraag               niet het geval. Het komt er eigenlijk op  reid om nog eens een fonds te gaan
                         neer dat ondanks woorden als “valse  vullen, waar vervolgens iedereen van
       ● De voorzitter vertelt dat de ASV uitge- start” en “handreikingen”, doorge- proiteert, behalve diegenen die het
        nodigd is voor een bestuurlijk overleg  gaan wordt op de oude weg, waarin  fonds vullen of hebben gevuld.
        van RWS Zuid Nederland.      we alsnog onze brandstof van allerlei
       ● Er komt nog een opmerking van een  behandelingen moeten voorzien al- Tot slot bedankt de voorzitter iedereen
        lid dat navraag heeft gedaan voor de  vorens ze veilig te gebruiken is. Dus  voor zijn of haar komst en bijdrage aan
        subsidie op een nabehandelingssy- een oud verhaal in een nieuw jasje.
                                         de vergadering en is het tijd om elkaar te
        steem. Er is geld vanuit die pot over- Naar aanleiding hiervan ontstaat er ontmoeten onder het genot van een hapje
        geheveld naar de pot voor STAGE-V  gesprek in de zaal omtrent de gasolie  en drankje.
        motoren. Dit komt omdat er bijna en alles wat daar mee samenhangt.
        geen gebruik wordt gemaakt van Het is in ieder geval duidelijk dat de
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15