Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Nieuwsbrief

Aanbieding resultaten enquête “Europa, red de binnenvaart! “

Aan: Minister Harbers
cc. de heer Funnekotter

Zwijndrecht, 17 mei 2023

Betreft: aanbieding resultaten enquête “Europa, red de binnenvaart! “
de effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN

Geachte minister Harbers,
Hierbij hebben wij, de denktank en het bestuur van de ASV het genoegen om u de resultaten van de enquête “Europa, red de binnenvaart! “aan te bieden. De enquête betreft de effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN voor de binnenvaart, gezien vanuit de binnenvaartsector, met name de scheepseigenaren.

Deze enquête vloeit voort uit een gesprek dat het bedrijfsleven heeft gevoerd met de Europese Commissie Transport en Mobiliteit (DG MOVE), een directoraat-generaal van de Europese Commissie dat verantwoordelijk is voor vervoer binnen de Europese Unie.

Het bedrijfsleven werd daarbij vertegenwoordigd door binnenvaartbrancheorganisatie ASV, de vertegenwoordigende organisatie van de verladers: evofenedex en scheepsverzekering EOC, waarvan de experts regelmatig de keuringen aan schepen verrichten.

De gegevens uit de enquête zijn bedoeld om de door het Ministerie I&W gevraagde onderbouwing, die noodzakelijk is om Europa te overtuigen dat er een noodzaak is om in te grijpen in de CCR/CESNI technische regelgeving voor de binnenvaart, in handen te geven. Dit betreft de zogenaamde ‘langlopende overgangsbepalingen’ in de ES-TRIN. ES-TRIN staat voor ‘Europese Standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen’, waarin de technische voorschriften voor binnenschepen opgenomen zijn waar overgangstermijnen aan zijn verbonden.

In deze enquête vertellen 162 schippers zelf hoe zij de regelgeving ervaren. Het zijn de scheepseigenaren die aangeven waar wat hen betreft de pijn zit aangaande de gevolgen van de CCR/CESNI technische eisen, nu en in de toekomst. Zij beantwoorden de vragen over oplossingen zoals anderen ze voor hen bedenken; zoals de mogelijkheid en zinvolheid van het gebruik maken van de CCR-hardheidsclausule.

Eerlijk en volledig beeld van de gevolgen van de CCR/CESNI technische eisen

Deze enquête richt zich op de complete problematiek met de bedoeling dat er een eerlijk en volledig beeld van de situatie wordt geschetst. De scheepseigenaren, verladers en bevrachters ondervinden er tenslotte al vanaf 2010 de gevolgen van, met een enorme daling van het aantal schepen tot 1.000 ton als resultaat.

90% van de geënquêteerden kan niet aan de eisen voldoen

Tenslotte werden a an het einde van de enquête 4 fundamentele vragen gesteld aan de schippers.
1. Acht u zichzelf in staat om aan de CCR/CESNI eisen vanaf 2025 te voldoen?
2. Heeft u vertrouwen in de CCR hardheidsclausule?
3. Hebben de CCR/CESNI eisen van de afgelopen jaren u beperkt in nuttige innovaties?
4. Ontnemen de CCR/CESNI eisen u het vertrouwen in een toekomst voor uw schip?

In grote lijnen kun je concluderen dat de eisen voor bijna geen enkel binnenvaartschip uit te voeren zijn, bij sommige schepen door enkele onoverkomelijke zaken, bij de meeste schepen door een groot aantal technische eisen waar men niet aan kan voldoen. Waarbij de optelsom van eisen uiteindelijk de meeste scheepseigenaren de das omdoet.

Er staan in de nabije toekomst een aantal overleggen ingepland waarbij de toekomst van de binnenvaart een grote rol speelt. Of die toekomst er nog is? En wat uw rol daarin zou kunnen zijn?

Wij hopen van harte dat dit voor u een hulpmiddel zal zijn om uw positie daarin te bepalen.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben,

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur en de denktank van de ASV
Sunniva Fluitsma
Woordvoerder ASV
0611887791

Bijlage: resultaten enquête “Europa, red de binnenvaart! “
Bijlage: hand out DG MOVE “small ships”
Bijlage: MEMO hardheidsclausule (CCR)
Bijlage: Reactie ASV op de effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN (2035-2041)
Bijlage: Ships
Bijlage: Reactie ASV op antwoorden Minister Harbers op vragen van lid van Haga betreffende CCR eisen

Bekijk de resultaten in de doorbladerbare versie

EOC

Uw verzekering tijdens het coronavirus
Van de EOC ontvingen wij (u wellicht ook) onderstaand bericht

Het Corona virus grijpt steeds verder om zich heen en daarmee ook alle informatie over het virus en de gevolgen voor ons dagelijks leven. We begrijpen dat het voor u als schipper lastig kan zijn om de juiste informatie te vinden. Sinds februari 2020 hebben wij via onze social mediakanalen tweemaal een safety alert corona verstuurd. Mogelijk hebben deze berichten u niet bereikt.

Daarom hebben wij geprobeerd de belangrijkste informatie samen te brengen op de volgende pagina van EOC. Deze pagina zal regelmatig een update krijgen dus blijf af en toe terugkomen voor nieuwe informatie.

Stilligregeling
Voor u als eigenaar in de beroepsvaart willen wij u wijzen op onze stilligregeling. Met deze stilligregeling ontvangt u over de betreffende periode, tegen aanvullende voorwaarden, nu tijdelijk een korting van 50% op de cascopremie van EOC en 50% op de P&I premie (of 75% korting op de P&I premie indien u zonder personeel vaart). Vanaf vandaag kunt u gebruik maken van deze regeling met een tijdelijke verhoogde korting. De stilligregeling is voor een minimale aaneengesloten periode van 30 dagen. Deze tijdelijke verhoogde korting blijft minimaal gelden tot 1 juni 2020 en is afhankelijk van de maatregelen die door de overheid zijn genomen.

Wanneer u gebruik wenst te maken van deze tijdelijke regeling dan verzoeken wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te brengen via . Aanvullend op de stilligregeling zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Voorwaarden
In afwijking van de verzekeringsvoorwaarden is voor deze polis het volgende van toepassing:

 1.  Het vaartuig is alleen gedekt voor schade welke ontstaat als het vaartuig ongeladen en buiten bedrijf voor lange tijd stilligt;
 2.  Varen is alleen toegestaan binnen een straal van twee kilometer rond de ligplaats welke het schip bij ingang van deze clausule heeft ingenomen. Alle schade welke buiten deze straal van twee kilometer ontstaat is uitgesloten van verzekering, tenzij de verzekeringnemer schriftelijke toestemming van de maatschappij heeft verkregen om buiten de straal van 2 kilometer te varen;
 3.  Alle schade en gevolgschade welke ontstaat tijdens het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden is uitgesloten van verzekering (dit geldt niet voor klein onderhoud);
 4.  Alle schade en gevolgschade welke ontstaat als het vaartuig langer dan 24 uur onbeheerd wordt achtergelaten is uitgesloten van verzekering;
 5.  Alle dekkingen van de aansprakelijkheidsverzekeringen en eventuele andere dekkingen (bijv. P&I) ten behoeve van de lading worden gedurende het van toepassing zijn van deze clausule opgeschort.

Heeft u vragen over uw verzekeringen dan kunt u ons altijd een e-mail () sturen en helpen wij u persoonlijk verder zoals u van ons gewend bent.

Wanneer u uw verzekeringspolis via een tussenpersoon bij EOC heeft afgesloten dan verzoeken wij u eerst met hen contact op te nemen!

Met vriendelijke groet,

Beroepsvaart | EOC Schepenverzekering

Nieuwsbrief februari 2019

Doorbladerbare versie van de nieuwsbrief kunt u hier vinden.
Voorwoord
Vergadering 
 • Uitnodiging ledenvergadering
 • Agenda
 • Verslag september 2018
Wat is en doet de ASV?
 • Beleidsnotitie ASV 2019
 • Hoe wordt uw contributiegeld eigenlijk besteed?
 • Rol woordvoerder
Nautisch-Technisch
 • AIS
  • AIS liggen of varen
  • AIS een goed ID!
 • Zaanstad/Amsterdam
  • Binnenhavengeld Amsterdam Zaanstad.
 • Noord-Holland
  • Ongeval prins Bernhardbrug Zaandam leidt tot gesprek met de ASV
  • Bedienen op afstand kent geen grens in Noord-Holland
 • BICS
  • BICS verplicht om via de Volkerak te kunnen schutten
  • Antwoord van RWS over het gebruik van BICS
Vergroening
 • ASV benadert de Minister over voorstellen vergroening
 • Brief green deal ASV naar ministerie
 • Amsterdam neemt afstand van de binnenvaart
Ligplaatsenbeleid
 • Krimpernerwaard
  • ASV brief aan gemeente Krimpernerwaard
  • Ouderkerk heeft inderdaad een forse verhoging doorgevoerd
  • Reactie op extreme verhoging binnenhavengeld Krimpenerwaard
 • Walstroom
  • Klachten over walstroom
Havenverordening
 • Reactie ASV op concept havenverordening 2019
CCR/CESNI
 • De volgende documenten zijn voortaan beschikbaar op de website van CESNI
 • Samenvatting plenair CCR vooroverleg
 • ASV wil in gesprek over uitvoering motie van Aalst
 • Reactie op “gelijk speelveld” CCR regelgeving
Europa
 • EBU en ESO richten IWT platform op
Rotterdam
 • Maashaven
 • Botlek
 • Oeververbinding Kralinger Esch
Boetebeleid
 • Hoogte boetes
 • Evaluatie toezicht binnenvaartwet
Ingezonden stukken
 • Hebben wij dit?
Politiek
 • Uitvoering motie 187 van Aalst Lacin
 • Brief van de Minister voorafgaande aan het Algemeen Overleg
 • D66
 • Op bezoek in de Tweede Kamer
Ministerie
 • ASV Gesprek met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
 • Stimulering binnenvaart
Provinciaal beleid
 • Flevoland
  • Reactie betreft de ontwerpvisie Duurzaam Goederenvervoer Flevoland
  • Duurzaam goederenvervoer antwoordnota
 • Overijssel
  • Verbeterpunten Overijssel
  • Motie unaniem aangenomen in Overijssel